Όροι Δραστηριοτήτων

   

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

1. Η εγγραφή για συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες/εξορμήσεις σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτές.

 

2. Ο συμμετέχων δηλώνει την προθυμία του/της να συμμετέχει ενεργά σε εξορμήσεις που διοργανώνονται από την Outdoorway κατόπιν ατομικής του δήλωσης συμμετοχής. Ο συμμετέχων αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες, τις οδηγίες, το πρόγραμμα  και τις κατευθυντήριες γραμμές της Outdoorway κατά τη διάρκεια της εξόρμησης. Η Outdoorway διατηρεί το δικαίωμα να αποπέμψει από εξόρμηση τον/την συμμετέχοντα, με άμεση ισχύ, εάν ο/η συμμετέχων δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις ή θέτει με τις ενέργειες του ή τη συμπεριφορά σε κίνδυνο την υπόλοιπη ομάδα. Ο/η συμμετέχων δεν θα λάβουν καμία αποζημίωση για τη συμμετοχή του / της σε κάθε τέτοια αποπομπή, εάν αυτή κριθεί απαραίτητη να γίνει.

 

3. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στην οποία συμμετέχει, τους κινδύνους που ενέχει, καθώς και ότι έχει την ευθύνη για την δική του ασφάλεια.

 

4. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την απαιτούμενη εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του στη δραστηριότητες/εξορμήσεις και έχει λάβει υπόψη του τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα/εξόρμηση.

 

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι συμμετέχοντες ηλικίας 12-18 ετών μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν σε εξορμήσεις/περιπέτειες μόνο με τη συγκατάθεση και αν συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους. Οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Outdoorway δεν θα είναι υπεύθυνη για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε εξόρμηση. Κάθε συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να κρίνει για τον εαυτό του/της εάν ή όχι η κατάσταση της υγείας του/της είναι επαρκή για συμμετοχή σε εξορμήσεις, αν είναι απαραίτητο, μετά από διαβούλευση με ένα γιατρό.

 

6. Οι συμμετέχοντες συναινούν και αμετάκλητα αναθέτουν στην Outdoorway και τους διάδοχους της Outdoorway και εκχωρούν τα δικαιώματα, στο διηνεκές, σε όλο το σύμπαν, να εκμεταλλεύονται, εν όλο ή εν μέρει, οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες και έγγραφα, όπως φωτογραφίες, φιλμ, συνεντεύξεις και τα δεδομένα απόδοσης, που παράγεται σε σχέση με τη συμμετοχή του / της (το "Υλικό"), κάνοντας αντίγραφα του υλικού και το αποτέλεσμα και από τη διάθεσή τους στο κοινό, είτε πρόκειται για το πρωτότυπο ή ένα τροποποιημένο τρόπο, σε μετάφραση ή προσαρμογή, σε μια άλλη λογοτεχνική ή καλλιτεχνική μορφή, ή σε άλλο τεχνικό τρόπο, χωρίς ο συμμετέχων να έχει κανένα δικαίωμα πληρωμής. Κατά συνέπεια, η Outdoorway μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα του συμμετέχοντα και την εικόνα κατά τη χρήση του υλικού και το αποτέλεσμα της συμμετοχής του συμμετέχοντα.

Όλα τα δικαιώματα του κάθε είδους και μορφής υλικού και σε όλα τα αποτελέσματα των παραστάσεων του συμμετέχοντος θα πρέπει να είναι και να παραμείνει η μόνη και αποκλειστική ιδιοκτησία της Outdoorway, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, το διαρκές και αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, να αλλάξει, να τροποποιήσει, εις διπλούν, την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, προώθησης, παρουσιάζοντας και αξιοποιώντας τις εξορμήσεις της Outdoorway ή τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τις υπηρεσίες/προϊόντα τους.

 

Όλα τα δικαιώματα πάσης φύσεως απολύτως σε και σε όλους όπως και χωρίς να περιορίζονται, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις γίνονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να ανήκουν από την Outdoorway και τους διαδόχους, εκδοχείς και τους δικαιοδόχους τους. 

 

Κατά συνέπεια, η Outdoorway μπορεί αποκλειστικά και με δική της διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα, να μεταβάλλει και που παρουσιάζει, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, την επεξεργασία, τη μετακίνηση, τη σάρωση, την κοπή, συμπίεσης, αποσυμπίεσης, οι αλλαγές στην αναλογία διαστάσεων, η ταχύτητα με την οποία το έργο έχει εκτεθεί ή εκτελούνται, μεταγλώττιση, υπότιτλους, ψηφιακή τροποποίηση ή βελτίωση, διακοπή των εμπορικών ή άλλων διαλειμμάτων, αλλαγές μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών, συνδυασμό με την διαφήμιση και την τοποθέτηση προϊόντων και ενσωματωμένο μάρκετινγκ. Η Outdoorway θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, άδεια ή διαφορετικά να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα της υπό αυτές τις συνθήκες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγκριση του συμμετέχοντα.

 

7. Παραιτείται από κάθε απαίτηση του, τόσο κατά του διοργανωτή, όσο και κατά του κάθε υπεύθυνου της δραστηριότητας/εξόρμησης στην οποία συμμετέχει.

 

8. Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας/εξόρμησης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας/εξόρμησης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομα κατά την απόλυτη κρίση του.

 

9. Οι ώρες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων/εξορμήσεων που αναφέρονται στα προγράμματα της κάθε εκδήλωσης υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και την ομοιογένεια της ομάδας.

 

10. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για τη διεξαγωγή της εξόρμησής εξαρτάται από το πρόγραμμα,το μέρος, τις ημερομηνίες και τη φύση των δραστηριοτήτων και αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα/εξόρμηση.

 

11. Κατοχύρωση θέσης γίνεται εφόσον συμπληρωθεί η σχετική φόρμα εγγραφής και καταβληθεί το απαιτούμενο αντίτιμο προκαταβολής για τη συμμετοχή.

 

12. Τιμές/ Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής ανά εξόρμηση αναφέρεται σε κάθε παρουσίαση εξόρμησης, και αναλύεται ανά κατηγορία συμμετοχής. Ενδεικτικά παρέχονται εκπτώσεις στις βασικές τιμές σε Φοιτητές, άνεργους, στρατεύσιμους, ή εκπαιδευμένα μέλη συλλόγων. Επιπλέον βοηθώντας την καλύτερη οργνάνωση της εξόρμησης, παρέχονται εκπτωτικές τιμές για early booking κρατήσεις. Οι τιμές όπου δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, που θα πρέπει να υπολογιστεί επιπλέον. Για λήψη των early booking τιμών θα πρέπει τόσο η Αίτηση, όσο και η κατάθεση προκαταβολής να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη σχετική ημερομηνία.

 

13. Ακυρωτικά:

    • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, η δραστηριότητα/εξόρμηση θα ακυρωθεί και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει ή η δραστηριότητα/εξόρμηση θα επαναπρογραματιστεί σε συνεννόηση με τούς προτιθέμενους συμμετέχοντες που είχαν ήδη πληρώσει το κόστος συμμετοχής.
    • Επίσης ακύρωση της δραστηριότητας/εξόρμησης θα γίνει σε περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες την(ις) ημέρα(ες) πραγματοποίησης της και πριν την αναχώρηση, σε περίπτωση απεργιών, θεομηνίας, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή και σε περίπτωση ταραχών / πολέμου.
    • Οι ημερομηνίες έγκυρης ακύρωσης και η πολιτική επιστροφής των προκαταβολών αναφέρεται σε κάθε εξόρμηση ξεχωριστά και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα ακύρωσης έως τη διεξαγωγή της εξόρμησης, το μέρος της εξόρμησης, το πλήθος συμμετεχόντων, τις αναλογικές δαπάνες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, την αναλογική δέσμευση πόρων έως την ημερομηνία ακύρωσης.

     

    14. Σε κάθε δραστηριότητα, εξετάζουμε τις εναλλακτικές διανυκτέρευσης. Προσπαθούμε να βρίσκουμε οργανωμένους κατασκηνωτικούς χώρους. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του απομονωμένου περιβάλλοντος στο οποίο κινούμαστε, διαμένουμε στο ύπαιθρο όπου ο κάθε ένας συμμετέχοντας κατασκηνώνει με δική του ευθύνη.